Đến tháng 09
Huyện Vị Thủy đã giải quyết

96.6%

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 02:09:40 pm, 18/09/2020)