Đến tháng 12
Sở Lao động -TB & Xã hội đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 12:12:09 am, 05/12/2020)