Đến tháng 09
Sở Khoa học & Công nghệ đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 03:09:05 pm, 18/09/2020)