Đến tháng 12
Sở Tài chính đã giải quyết

98.17%

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 12:12:06 am, 05/12/2020)