Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang

Sở Tài Nguyên & Môi trường

Dịch vụ hành chính công

TRA CỨU HỒ SƠ QUA WEBSITE

(*) Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.

NHẬN THÔNG BÁO BẰNG SMS:

Thông báo đã tiếp nhận hồ sơ.
Thông báo hồ sơ đã có kết quả.

CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH!

HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT NĂM


SỞ BAN NGÀNH NĂM

NĂM 2019

Đã giải quyết: 2618

CẤP HUYỆN NĂM

NĂM 2019

Đã giải quyết: 0

CẤP XÃ NĂM

NĂM 2019

Đã giải quyết: 0