Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
 

Địa chỉ: Số 2 - Hòa Bình - TP. Vị Thanh - Hậu Giang

Đường dây hỗ trợ: 05 133 881 222

Email: sohaugiang@mic.gov.vn