Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Đánh giá chất lượng DVC

Bước  1: Quý Khách lựa chọn tab Dịch vụ khác. Sau đó chọn tab Đánh giá chất lượng DVC .Bước  2: Quý Khách nhập hồ sơ và chọn đánh giá cho hồ sơ đó. Sau đó nhấn vào nút Đồng ý để hoàn thành đánh giá.